IMG ۲۰۲۳۰۷۲۶ ۰۰۳۸۲۰ 266x300 - فیلم پروژه های تابلو روان led

فیلم پروژه های تابلو روان led

تابلو روان سفید سه بعدی 106 در 2.34 (خیابان قزوین)

 

تابلو روان قرمز 3D دو تکه 106 در 7.14

 

تابلو روان قرمز 3D ابعاد 298 در 394 (۱۲کابینت)

 

تابلو روان 42 در 74 سبز

 

تابلو روان 42 در 74 و 58 در 106 قرمز

 

تابلو روان 42 در 106 و 42 در 170 قرمز

 

تابلو روان 58 در 106 سبز سه بعدی

 

تابلو روان 42 در 138 قرمز (۲عدد)

 

تابلو روان 42 در 74 قرمز

 

تابلو روان 42 در 74 آبی

 

تابلو روان تک رنگ سفید سه بعدی 1.38 در 3.30

 

تابلو روان تک رنگ قرمز سه بعدی 90 در 394

 

تابلو روان تک رنگ سبز سه بعدی 1.70 در 4.90

 

تابلو روان قرمز سه بعدی 234 در 426

 

فروشگاه دلتا سال ۱۳۹۳

 

المان شهری تک رنگ قرمز با پایه حدود ۵ متر

 

تابلو روان تک رنگ قرمز سه بعدی 58 در 202

 

تابلو روان تک رنگ قرمز سه بعدی 90 در 6.18

 

تابلو روان تک رنگ قرمز سه بعدی 1.54 در 5.86

 

تابلو روان تک رنگ سبز 170 در 4.90

 

تابلو روان 58 در 106 سبز

 

تابلو روان قرمز سه بعدی 58 در 170

 

تابلو روان 42 در 106 قرمز

 

تابلو روان 42 در 106 قرمز

 

تابلو روان 42 در 106 قرمز

 

تابلو روان 74 در 106 سبز

 

تابلو روان 58 در 170 هفت رنگ P13

 

تابلو روان 42 در 74 هفت رنگ P10

 

تابلو روان 74 در 202 قرمز عمودی

 

تابلو روان 74 در 170 سبز سه بعدی

 

تابلو روان 74 در 394 سبز سه بعدی

 

تابلو روان 58 در 138 قرمز سبز سفید سه بعدی

 

تابلو روان تک رنگ سبز 74 در 5.86

 

تابلو روان 58 در 170 قرمز

 

تابلو روان 42 در 106 قرمز

 

تابلو روان 42 در 106 سبز

 

تابلو روان 58 در 202 قرمز سه بعدی

 

تابلو روان 58 در 298 سبز سه بعدی

 

تابلو روان 58 در 202 قرمز سه بعدی

تابلو روان 74 در 202 سبز سه بعدی

 

تابلو روان 106 در 202 قرمز عمودی

 

تابلو روان 42 در 202 قرمز

 

تابلو روان 58 در 330 قرمز سه بعدی

 

تابلو روان 42 در 138 قرمز

 

تابلو روان 138 در 2.98 قرمز سه بعدی

 

تابلو روان 42 در 106 قرمز

 

تابلو روان 58 در 138 قرمز

 

تابلو روان 90 در 490 قرمز

 

تابلو روان 74 در 202 قرمز سه بعدی

 

تابلو روان 42 در 266 آبی

 

 

فهرست
Call Now Button